Vi värnar omdin integritet

För Grandab Management AB (”Grandab”) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att Grandab behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat hur Grandab behandlar dina personuppgifter.

Integritets-policy

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Grandab skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Grandab har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Grandab Management AB, org.nr. 556819-7221, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Grandab dina personuppgifter?

Grandab lagrar personuppgifter som du lämnar till oss när du hyr en lägenhet, lokal eller parkering eller står som kontaktperson för ett företag. I samband med kontraktsskrivning godkänns behandlingen av personuppgifter.

Grandab lagrar även personuppgifter om du söker ett jobb hos oss, när du eller ditt företag tar kontakt med oss för att hitta en ledig lokal eller när du i övrigt använder dig av Grandabs olika tjänster.

Vilka personuppgifter behandlas?

Grandab behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, bankuppgifter, CV, personligt brev och/eller annan information som du lämnat till Grandab eller som i övrigt är nödvändig för att Grandab ska kunna fullgöra sina åtaganden och sin service i övrigt gentemot dig.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Grandab för bland annat följande ändamål:

 • För att kontakta dig
 • För att fullgöra våra åtaganden i enlighet med de tjänster som du använder dig av från Grandab och vår service i övrigt gentemot dig
 • För att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss
 • För att skicka relevant information och erbjudanden om Grandabs olika tjänster och arrangemang i egenskap av hyresvärd till dig som kund
 • För att använda som underlag vid hyresavisering
 • För att hantera eventuella betalningsförsummelser
 • För att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen
 • För intern identifikation såsom kontraktsnummer, kundnummer
 • För att hantera och administrera arbetsansökningar

När har Grandab rätt att behandla dina personuppgifter?

Grandab har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Grandabs åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Grandab, enligt ovan. Grandab kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vad har du för rättigheter?


Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Grandab har sparat om dig (registerutdrag). Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Grandab kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter och radering av personuppgifter skickas till Grandab Management AB, Norra Hamngatan 4, 411 14 Göteborg.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?


  Dina personuppgifter används av Grandab samt i tillämpliga fall av de samarbetspartners Grandab samarbetar med för att fullgöra åtaganden gentemot Grandabs kunder. Grandab lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Grandab inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

  Grandab vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

  Hur länge sparar Grandab dina personuppgifter?

  Grandab sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att Grandab ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

  Hur skyddas dina personuppgifter?

  Grandab arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

  Överföring till tredje land

  Grandab överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angetts i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?

  Grandab gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.grandab.com

  Denna integritetspolicy är gällande från och med den 25 maj 2018.

  Kontakt

  Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

  Grandab Management AB
  Norra Hamngatan 6
  411 14 Göteborg

  Norra Hamngatan 6

  411 14 Göteborg

  ORG.NR: 556819-7221